Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ Đại học ĐỀ CƯƠNG CÁC MÔN HỌC
ĐỀ CƯƠNG CÁC MÔN HỌC
Thứ tư, 06 Tháng 1 2010 22:14

GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG

1. Đề cương môn học

2. Danh sách nhóm thuyết trình

3. Phiếu đánh giá trong nhóm

4. Phiếu chấm thuyết trình trên lớp của Monitoring Group

5. Mẫu bìa Bài tập chuyên đề

6. Danh sách sinh viên

7. Nội dung môn học (1)

8. Nội dung môn học (2)

GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG I

1. Đề cương môn học

2. Nội dung lý thuyết

3. Phiếu chấm thuyết trình trên lớp của Monitoring Group

4. Phiếu chấm chéo

5. Phiếu đánh giá trong nhóm

6. Mẫu bìa Bài tập chuyên đề

7. Danh sách vào điểm

8. Danh sách sinh viên học môn GDH đại cương I

9. Phần hướng dẫn

10. Danh sách các nhóm làm chuyên đề:

      tiết 9,10hội trường 7

 

GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG II

1. Thông tin chung về môn học

2. Phần hướng dẫn

3. Phiếu chấm chéo chuyên đề 2

4. Phiếu chấm thuyết trình trên lớp của Monitoring Group

5. Mẫu bìa Bài tập chuyên đề

6. Phiếu tự đánh giá trong nhóm

7. Bài tập tình huống mẫu (tham khảo)

8. Danh sách lớp (mẫu)

9. Danh sách phân công nhóm thuyết trình

   (tiết 1,2 và tiết 4,5 HT2-B2)

10. Nội dung bài giảng

11. Phiếu khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên về môn học và giảng viên (Feedback Questionnaire)

 

 QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

1. Thông tin chung về môn học

2. Nội dung môn học và đề cương môn học (new)

3. Mẫu danh sách lớp

4. Phiếu tự đánh giá trong nhóm

5. Phiếu chấm chéo bài tập thuyết trình

6. Phiếu chấm thuyết trình trên lớp của Monitoring Group

7. Danh sách SV tham gia học

    (tiết 6-7 và tiết 9-10)

8. Danh sách các nhóm làm chuyên đề (tiết 1-2tiết 4-5)

9. Các câu hỏi ôn kiểm tra giữa học phần

10. Câu hỏi ôn thi hết môn

11. Bảng điểm thành phần môn học

12. Lịch trình làm việc nhóm

Tài liệu tham khảo:

1. Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2001-2010

2. Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2009-2020

3. Luật giáo dục 1998

4. Luật giáo dục 2005

5. Luật giáo dục 2005 (sửa đổi 2009)

6. Điều lệ trường trung học (2007)

 

PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đề cương môn học

Danh sách sinh viên lớp thứ 5, tiết 7,8tiết 10, 11