Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ Sau đại học
Sau đại học
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lớp cao học SKĐA 1702
2 Lớp cao học K5 SPNTTU 1655
3 Lớp cao học K4 SPNTTU 1878
4 Lớp cao học LL và PPDH K9 2456
5 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 2 3081
6 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 4 2604
7 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 3 2458
8 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 1 3808
9 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 3 3176
10 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 2 3158
11 Lớp cao học LL và PP K7 lớp 4 3848
12 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K6 lớp 1 3389
13 Lớp cao học QLGD K10 Lớp 2 4902
14 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 3 4691
15 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 4 3639
16 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 2 3694
17 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 5 (Hải phòng) 3637
18 Cao học ĐHSP HN - K20 6001
19 Cao học QLGD khóa 9 3511
20 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp dạy học K5 lớp 1 và 3 7253
21 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K5 lớp 2 9344
22 Đi thực tế với học viên cao học QLGD K8 3534
23 Thuyết trình cho học viên ĐHTH Potsdam, CHLB Đức (http://www.uni-potsdam.de) 4981
24 Lớp nghệ sĩ 7605