Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ Sau đại học
Sau đại học
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lớp cao học SKĐA 1510
2 Lớp cao học K5 SPNTTU 1505
3 Lớp cao học K4 SPNTTU 1727
4 Lớp cao học LL và PPDH K9 2298
5 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 2 2932
6 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 4 2450
7 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 3 2298
8 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 1 3661
9 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 3 3033
10 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 2 3012
11 Lớp cao học LL và PP K7 lớp 4 3687
12 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K6 lớp 1 3225
13 Lớp cao học QLGD K10 Lớp 2 4741
14 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 3 4554
15 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 4 3481
16 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 2 3530
17 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 5 (Hải phòng) 3476
18 Cao học ĐHSP HN - K20 5814
19 Cao học QLGD khóa 9 3340
20 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp dạy học K5 lớp 1 và 3 6785
21 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K5 lớp 2 9152
22 Đi thực tế với học viên cao học QLGD K8 3374
23 Thuyết trình cho học viên ĐHTH Potsdam, CHLB Đức (http://www.uni-potsdam.de) 4835
24 Lớp nghệ sĩ 7382