Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ Sau đại học
Sau đại học
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lớp cao học SKĐA 1389
2 Lớp cao học K5 SPNTTU 1398
3 Lớp cao học K4 SPNTTU 1614
4 Lớp cao học LL và PPDH K9 2186
5 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 2 2828
6 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 4 2349
7 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 3 2190
8 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 1 3560
9 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 3 2932
10 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 2 2898
11 Lớp cao học LL và PP K7 lớp 4 3570
12 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K6 lớp 1 3103
13 Lớp cao học QLGD K10 Lớp 2 4615
14 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 3 4461
15 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 4 3365
16 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 2 3426
17 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 5 (Hải phòng) 3374
18 Cao học ĐHSP HN - K20 5693
19 Cao học QLGD khóa 9 3227
20 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp dạy học K5 lớp 1 và 3 5993
21 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K5 lớp 2 9011
22 Đi thực tế với học viên cao học QLGD K8 3265
23 Thuyết trình cho học viên ĐHTH Potsdam, CHLB Đức (http://www.uni-potsdam.de) 4722
24 Lớp nghệ sĩ 7195