Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ Sau đại học
Sau đại học
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lớp cao học SKĐA 919
2 Lớp cao học K5 SPNTTU 951
3 Lớp cao học K4 SPNTTU 1187
4 Lớp cao học LL và PPDH K9 1691
5 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 2 2236
6 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 4 1823
7 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 3 1687
8 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 1 2675
9 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 3 2303
10 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 2 2335
11 Lớp cao học LL và PP K7 lớp 4 2770
12 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K6 lớp 1 2611
13 Lớp cao học QLGD K10 Lớp 2 3505
14 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 3 3616
15 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 4 2870
16 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 2 2829
17 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 5 (Hải phòng) 2883
18 Cao học ĐHSP HN - K20 4307
19 Cao học QLGD khóa 9 2756
20 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp dạy học K5 lớp 1 và 3 4269
21 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K5 lớp 2 6722
22 Đi thực tế với học viên cao học QLGD K8 2617
23 Thuyết trình cho học viên ĐHTH Potsdam, CHLB Đức (http://www.uni-potsdam.de) 3899
24 Lớp nghệ sĩ 6388