Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ Sau đại học
Sau đại học
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lớp cao học SKĐA 762
2 Lớp cao học K5 SPNTTU 767
3 Lớp cao học K4 SPNTTU 1047
4 Lớp cao học LL và PPDH K9 1560
5 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 2 1923
6 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 4 1584
7 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 3 1511
8 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 1 2561
9 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 3 2156
10 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 2 2119
11 Lớp cao học LL và PP K7 lớp 4 2257
12 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K6 lớp 1 2444
13 Lớp cao học QLGD K10 Lớp 2 3238
14 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 3 3338
15 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 4 2617
16 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 2 2716
17 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 5 (Hải phòng) 2717
18 Cao học ĐHSP HN - K20 4071
19 Cao học QLGD khóa 9 2564
20 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp dạy học K5 lớp 1 và 3 3733
21 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K5 lớp 2 6310
22 Đi thực tế với học viên cao học QLGD K8 2452
23 Thuyết trình cho học viên ĐHTH Potsdam, CHLB Đức (http://www.uni-potsdam.de) 3680
24 Lớp nghệ sĩ 6118