Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ Sau đại học
Sau đại học
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lớp cao học SKĐA 1352
2 Lớp cao học K5 SPNTTU 1356
3 Lớp cao học K4 SPNTTU 1574
4 Lớp cao học LL và PPDH K9 2146
5 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 2 2788
6 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 4 2303
7 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 3 2151
8 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 1 3521
9 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 3 2892
10 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 2 2858
11 Lớp cao học LL và PP K7 lớp 4 3525
12 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K6 lớp 1 3061
13 Lớp cao học QLGD K10 Lớp 2 4573
14 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 3 4422
15 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 4 3319
16 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 2 3384
17 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 5 (Hải phòng) 3334
18 Cao học ĐHSP HN - K20 5647
19 Cao học QLGD khóa 9 3187
20 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp dạy học K5 lớp 1 và 3 5946
21 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K5 lớp 2 8935
22 Đi thực tế với học viên cao học QLGD K8 3215
23 Thuyết trình cho học viên ĐHTH Potsdam, CHLB Đức (http://www.uni-potsdam.de) 4681
24 Lớp nghệ sĩ 7131