Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ Sau đại học
Sau đại học
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lớp cao học SKĐA 556
2 Lớp cao học K5 SPNTTU 475
3 Lớp cao học K4 SPNTTU 849
4 Lớp cao học LL và PPDH K9 1198
5 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 2 1466
6 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 4 1271
7 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 3 1288
8 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 1 2184
9 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 3 1854
10 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 2 1683
11 Lớp cao học LL và PP K7 lớp 4 1704
12 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K6 lớp 1 2163
13 Lớp cao học QLGD K10 Lớp 2 2536
14 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 3 2752
15 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 4 2273
16 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 2 2489
17 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 5 (Hải phòng) 2485
18 Cao học ĐHSP HN - K20 3537
19 Cao học QLGD khóa 9 2279
20 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp dạy học K5 lớp 1 và 3 3185
21 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K5 lớp 2 6038
22 Đi thực tế với học viên cao học QLGD K8 2103
23 Thuyết trình cho học viên ĐHTH Potsdam, CHLB Đức (http://www.uni-potsdam.de) 3403
24 Lớp nghệ sĩ 5609