Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ Sau đại học
Sau đại học
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lớp cao học SKĐA 1431
2 Lớp cao học K5 SPNTTU 1430
3 Lớp cao học K4 SPNTTU 1653
4 Lớp cao học LL và PPDH K9 2220
5 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 2 2859
6 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 4 2379
7 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 3 2223
8 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 1 3594
9 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 3 2964
10 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 2 2932
11 Lớp cao học LL và PP K7 lớp 4 3606
12 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K6 lớp 1 3139
13 Lớp cao học QLGD K10 Lớp 2 4660
14 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 3 4490
15 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 4 3403
16 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 2 3462
17 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 5 (Hải phòng) 3403
18 Cao học ĐHSP HN - K20 5734
19 Cao học QLGD khóa 9 3261
20 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp dạy học K5 lớp 1 và 3 6256
21 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K5 lớp 2 9074
22 Đi thực tế với học viên cao học QLGD K8 3303
23 Thuyết trình cho học viên ĐHTH Potsdam, CHLB Đức (http://www.uni-potsdam.de) 4757
24 Lớp nghệ sĩ 7258