Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ Sau đại học
Sau đại học
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lớp cao học SKĐA 586
2 Lớp cao học K5 SPNTTU 542
3 Lớp cao học K4 SPNTTU 895
4 Lớp cao học LL và PPDH K9 1350
5 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 2 1552
6 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 4 1354
7 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 3 1339
8 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 1 2297
9 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 3 1925
10 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 2 1826
11 Lớp cao học LL và PP K7 lớp 4 1848
12 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K6 lớp 1 2248
13 Lớp cao học QLGD K10 Lớp 2 2735
14 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 3 2811
15 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 4 2320
16 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 2 2614
17 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 5 (Hải phòng) 2552
18 Cao học ĐHSP HN - K20 3845
19 Cao học QLGD khóa 9 2335
20 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp dạy học K5 lớp 1 và 3 3265
21 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K5 lớp 2 6105
22 Đi thực tế với học viên cao học QLGD K8 2220
23 Thuyết trình cho học viên ĐHTH Potsdam, CHLB Đức (http://www.uni-potsdam.de) 3459
24 Lớp nghệ sĩ 5703