Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ Sau đại học
Sau đại học
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lớp cao học SKĐA 1205
2 Lớp cao học K5 SPNTTU 1212
3 Lớp cao học K4 SPNTTU 1421
4 Lớp cao học LL và PPDH K9 1983
5 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 2 2611
6 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 4 2117
7 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 3 1968
8 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 1 3202
9 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 3 2701
10 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 2 2661
11 Lớp cao học LL và PP K7 lớp 4 3262
12 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K6 lớp 1 2895
13 Lớp cao học QLGD K10 Lớp 2 4231
14 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 3 4159
15 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 4 3140
16 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 2 3204
17 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 5 (Hải phòng) 3146
18 Cao học ĐHSP HN - K20 5217
19 Cao học QLGD khóa 9 3030
20 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp dạy học K5 lớp 1 và 3 5792
21 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K5 lớp 2 8181
22 Đi thực tế với học viên cao học QLGD K8 2988
23 Thuyết trình cho học viên ĐHTH Potsdam, CHLB Đức (http://www.uni-potsdam.de) 4380
24 Lớp nghệ sĩ 6858