Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ Sau đại học
Sau đại học
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lớp cao học SKĐA 1764
2 Lớp cao học K5 SPNTTU 1700
3 Lớp cao học K4 SPNTTU 1930
4 Lớp cao học LL và PPDH K9 2507
5 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 2 3129
6 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 4 2666
7 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 3 2501
8 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 1 3877
9 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 3 3220
10 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 2 3210
11 Lớp cao học LL và PP K7 lớp 4 3894
12 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K6 lớp 1 3449
13 Lớp cao học QLGD K10 Lớp 2 4949
14 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 3 4742
15 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 4 3691
16 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 2 3757
17 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 5 (Hải phòng) 3697
18 Cao học ĐHSP HN - K20 6049
19 Cao học QLGD khóa 9 3569
20 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp dạy học K5 lớp 1 và 3 7314
21 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K5 lớp 2 9400
22 Đi thực tế với học viên cao học QLGD K8 3588
23 Thuyết trình cho học viên ĐHTH Potsdam, CHLB Đức (http://www.uni-potsdam.de) 5019
24 Lớp nghệ sĩ 7664