Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ Sau đại học
Sau đại học
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lớp cao học SKĐA 1821
2 Lớp cao học K5 SPNTTU 1757
3 Lớp cao học K4 SPNTTU 1983
4 Lớp cao học LL và PPDH K9 2564
5 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 2 3188
6 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 4 2726
7 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 3 2557
8 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 1 3935
9 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 3 3277
10 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 2 3265
11 Lớp cao học LL và PP K7 lớp 4 3954
12 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K6 lớp 1 3514
13 Lớp cao học QLGD K10 Lớp 2 5007
14 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 3 4798
15 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 4 3748
16 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 2 3814
17 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 5 (Hải phòng) 3760
18 Cao học ĐHSP HN - K20 6106
19 Cao học QLGD khóa 9 3624
20 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp dạy học K5 lớp 1 và 3 7378
21 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K5 lớp 2 9464
22 Đi thực tế với học viên cao học QLGD K8 3647
23 Thuyết trình cho học viên ĐHTH Potsdam, CHLB Đức (http://www.uni-potsdam.de) 5070
24 Lớp nghệ sĩ 7754