Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ Sau đại học
Sau đại học
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lớp cao học SKĐA 675
2 Lớp cao học K5 SPNTTU 654
3 Lớp cao học K4 SPNTTU 961
4 Lớp cao học LL và PPDH K9 1478
5 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 2 1744
6 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 4 1471
7 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 3 1423
8 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 1 2498
9 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 3 2056
10 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 2 1995
11 Lớp cao học LL và PP K7 lớp 4 2083
12 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K6 lớp 1 2350
13 Lớp cao học QLGD K10 Lớp 2 3122
14 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 3 3122
15 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 4 2488
16 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 2 2670
17 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 5 (Hải phòng) 2630
18 Cao học ĐHSP HN - K20 3999
19 Cao học QLGD khóa 9 2459
20 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp dạy học K5 lớp 1 và 3 3391
21 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K5 lớp 2 6198
22 Đi thực tế với học viên cao học QLGD K8 2358
23 Thuyết trình cho học viên ĐHTH Potsdam, CHLB Đức (http://www.uni-potsdam.de) 3586
24 Lớp nghệ sĩ 5925