Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ Sau đại học
Sau đại học
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lớp cao học SKĐA 1264
2 Lớp cao học K5 SPNTTU 1270
3 Lớp cao học K4 SPNTTU 1482
4 Lớp cao học LL và PPDH K9 2046
5 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 2 2682
6 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 4 2194
7 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 3 2040
8 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 1 3344
9 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 3 2780
10 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 2 2745
11 Lớp cao học LL và PP K7 lớp 4 3362
12 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K6 lớp 1 2963
13 Lớp cao học QLGD K10 Lớp 2 4367
14 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 3 4273
15 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 4 3213
16 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 2 3280
17 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 5 (Hải phòng) 3224
18 Cao học ĐHSP HN - K20 5404
19 Cao học QLGD khóa 9 3093
20 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp dạy học K5 lớp 1 và 3 5860
21 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K5 lớp 2 8509
22 Đi thực tế với học viên cao học QLGD K8 3082
23 Thuyết trình cho học viên ĐHTH Potsdam, CHLB Đức (http://www.uni-potsdam.de) 4506
24 Lớp nghệ sĩ 6976