Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ Sau đại học
Sau đại học
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lớp cao học SKĐA 1601
2 Lớp cao học K5 SPNTTU 1586
3 Lớp cao học K4 SPNTTU 1807
4 Lớp cao học LL và PPDH K9 2384
5 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 2 3011
6 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 4 2528
7 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 3 2384
8 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 1 3733
9 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 3 3106
10 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 2 3087
11 Lớp cao học LL và PP K7 lớp 4 3772
12 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K6 lớp 1 3318
13 Lớp cao học QLGD K10 Lớp 2 4827
14 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 3 4630
15 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 4 3566
16 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 2 3615
17 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 5 (Hải phòng) 3563
18 Cao học ĐHSP HN - K20 5909
19 Cao học QLGD khóa 9 3425
20 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp dạy học K5 lớp 1 và 3 7134
21 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K5 lớp 2 9261
22 Đi thực tế với học viên cao học QLGD K8 3462
23 Thuyết trình cho học viên ĐHTH Potsdam, CHLB Đức (http://www.uni-potsdam.de) 4917
24 Lớp nghệ sĩ 7494