Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ Bài đăng trên tạp chí
Bài đăng trên tạp chí
► PISA và một quan niệm mới về đánh giá trong giáo dục
Tạp chí Khoa học HQGHN: Nghiên cứu Nước ngoài, Tậ p 32, Số 1 (2016) 58-65
 
 Inert Knowledge in Tertiary Teacher Training and How to Activate it.
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN. Vol 31. No. 4, 2015
 
Những học sinh có kết quả tồi tại các kỳ thi PISA: Kết quả, nhận định và những bài học rút ra cho nền giáo dục các nước.
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Nghiên cứu Giáo dục, sô 30 /1S - 2014
 
► Pisa và những bài học rút ra cho giáo dục Việt Nam
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Nghiên cứu Giáo dục, tập 29, số 2, 2013, tr. 1-6
 
 Cải cách giáo dục mang tính bền vững trong điều kiện của toàn cầu hóa và vấn đề đổi mới hoạt động dạy-học trong đào tạo giáo viên
Tạp chí khoa học ĐHQGHN, tập 28, số 1S, 2012
 
Thái độ học tập các môn chung của sinh viên trường ĐHNN-ĐHQG Hà Nội
Tạp chí Giáo dục, kì 2, (8/2010) 

 Nước Đức và những bài học rút ra từ PISA

Tạp chí khoa học ĐHQG, số 1, 2010.

 Sử dụng phương pháp tình huống trong dạy học Giáo dục học.
Tạp chí Giáo dục, số 227, kì 1 (12//2009) 
 
 Về thực tập sư phạm của sinh viên hệ sư phạm, ĐHNN-ĐHQG Hà Nội.
Tạp chí khoa học ĐHQG, chuyên san Ngoại ngữ, 2009 
 
 Chương trình đánh gía học sinh quốc tế (PISA): Mục đích, tiến trình thực hiện, các kết quả chính.

Tạp chí khoa học  ĐHQG, Hà Nội, số 4, 2009.

 Big Changllenges for Vietnam's Education Policy.
Tạp chí khoa học ĐHSP, số 4.2007 
 
 Cải cách bền vững các cơ sở đào tạo giáo viên trong điều kiện của toàn cầu hóa.
Tạp chí khoa học ĐHSP Hà Nội, 2007
 
 Những hiểu biết và thái độ của sinh viên ĐHNN- ĐHQG Hà Nội đối với việc áp dụng đào tạo theo học chế tín chỉ.    
Tạp chí khoa học ĐHQG, 2007 
 
 Bildungspolitik und Vietnams  Aufschwung.
Tạp chí WELTTREND (TC "Chính sách quốc tế và những nghiên cứu so sánh"), CHLB Đức, số 5, 2007
 
 Giáo dục Việt Nam từ cách nhìn hệ thống (viết chung với TSKH Ng.Hùng Phong)
Tạp chí khoa học ĐHSP Hà Nội, số 6/2006 
 
 Về một cách dạy-học Giáo dục học có hiệu quả.
Tạp chí khoa học, ĐHSP Hà Nội, số 5, 6/2006 
 
 Dạy - học thông qua thực hành dạy: một phương hướng tích cực trong đào tạo giáo viên.
 Tạp chí KH, ĐHSP Hà Nội, số 6.12/2005, tr. 25-29.
 
 Về việc vận dụng phương phápDạy học thông qua thực hành dạy“ ở  trường ĐHNN- ĐHQG Hà Nội.
Tạp chí Giáo dục, số 123, 10/2005.
 
 Về sách giáo khoa của nền giáo dục hiện đại.                           
Tạp chí Dạy và Học ngày nay, 6/2005.
 
 Phương pháp „Dạy học thông qua thực hành dạy“: Lịch sử  ra đời, khái niệm và cấu trúc.                             
Tạp chí Giáo dục, số 112, 4/2005, tr. 26-27.
 
 Phát triển bền vững chất lượng của các trường đại học thông qua phát triển năng lực học tập.                                    
Tạp chí KH ĐHSP Hà Nội, số 5, 10/2005, tr 144-147 
 
 Về dạy học hợp tác.                                                                                   
Tạp chí KH ĐHSP Hà Nội. Số 3, 2005, tr. 26-30
 
 Sự vận động, phát triển của xã hội và yêu cầu đặt ra cho cải cách giáo dục ở nhà trướng PT Việt Nam.                  
Tạp chí KH của ĐHSP Hà Nội, số 3, 2005, tr. 11-15. 
 
 Tình hình vận dụng phương pháp Project trong giảng dạy ngoại ngữ ở trường ĐHNN- ĐHQG Hà Nội.                             
Tạp chí KH của ĐHQG Hà Nội, chuyên san ngoại ngữ, số 5. 2005. tr. 46-53. 
 
 Die aktuelle Reform des vietnamesischen Bildungssystems als Kernelement erfolgreicher Entwicklung.
Tạp chí khoa học về đào tạo giáo viên KENTRON, CHLB Đức, số ra tháng 02.2005,  tr. 12- 17.

 Một phương hướng cải tiến nâng cao chất lượng dạy học bộ môn Giáo dục học.
Tạp chí Khoa học (KH xã hội và nhân văn), ĐHQGHN, số ra tháng 12. 2004, tr. 68-76
 
 Phát triển xã hội và việc cải cách giáo dục.(viết chung với TSKH. Ng. Hùng Phong)                                                       
Tạp chí Khoa học và Tổ quốc, trên trang Diễn đàn trí thức, tr. 8,9,15.
 
 Với nền giáo dục hiện thời của đất nước: đôi điều cần nói nhất. (viết chung với GS Nguyễn Đình Chú)                  
Báo Văn nghệ Nr.22, 06.2002
 
 Ngoại ngữ, phương tiện thiết yếu trong hội nhập và giao lưu quốc tế.    
Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, 10.2001.
 
 Khoa học giáo dục hiện đại với vấn đề kiểm tra, đánh giá tri thức, kĩ năng, kĩ xảo của học sinh (tổng thuật).
Tạp chí Thông tin KHXH, 04.1988, tr. 103-107.
 
 Về việc chấm bài và cho điểm ở nhà trường phổ thông trung học.         
Tạp chí Nghiên cứu KHGD, 07.1986, tr. 23-25.
 

 

Cập nhật ngày Thứ hai, 23 Tháng 5 2016 22:39